Språkutvecklande arbetssätt

Tvåspråkiga barns språkutveckling

För att flera språk ska kunna utvecklas parallellt för ett barn så krävs ett medvetet förhållningssätt gällande språkutveckling hos barn. Flerspråkighet kommer inte automatiskt, om vi arbetar språkutvecklande har barnen möjlighet att få både ett starkt modersmål – och stark svenska.

Modersmål är det språk som en person först lär sig tala, det språk barnen kan bäst när de kommer till förskolan. Det kan handla om både förståelse och egen produktion, talet.

Läroplanen har gett oss i uppdrag att tänka på följande sätt: ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk – och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskap inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, (Lpfö 98, s.10)

Att arbeta språkutvecklande har ett delat syfte, dels att utveckla barnens alla språk men också deras identitet och  kulturella tillhörighet.

I princip alla barn på våra förskolor har ett annat språk än Svenska som första språk. På Lilla Fågel har vi i de flesta fall pedagoger som talar barnets modersmål. Det är en enorm resurs för barnen och föräldrarna.

Att stödja barnet i sitt modersmål så tidigt som möjligt är viktigt eftersom den tidiga språkstimulansen har stor betydelse oavsett vilket språk det gäller. Det är viktigt för barnet att inte barnets modersmål avbryts då det börjar i förskolan.

Leave a Reply