Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Lilla Fågel KB driver ett systematiskt kvalitetsarbete såsom lagen föreskriver.
Varje år gör förskolechefen en verksamhetsplan utifrån skollagen och läroplanen som anger riktningen för verksamheten under kommande verksamhetsår. Utifrån verksamhetsplanen gör varje avdelning en arbetsplan – hur de praktiskt ska arbeta med barnen för att nå målen i verksamhetsplanen. Vi har åtaganden för våra kunder – föräldrarna. Åtagandena är det vi lovar föräldrarna att vi ska arbeta mer intensivt med. Det kan handla om utevistelse, språkutvecklande arbetssätt, särskilt fokus på matematik, naturkunskap eller teknik.

Vi arbetar systematiskt med verksamhetsplan – arbetsplan – målformulering -analys
Detta har gett oss en röd tråd i vår verksamhet. Vi vet vad vi ska göra och varför. Vår pedagogiska dokumentation planeras utifrån våra mål. Vi har en stark tro på pedagogiken – och att den ska konverseras, inte konserveras.

Processen ser ut på följande sätt
Steg 1: Verksamhetsplan för hela Lilla Fågel KB med åtaganden för verksamhetens utformning kommande verksamhetsår

Steg 2: Varje arbetslag gör en arbetsplan för hur de ska arbeta praktiskt med sin barngrupp för att nå våra åtaganden

Steg 3: Varje avdelning använder målformuleringar i sitt planeringsarbete för att säkerställa att vi gör det vi sagt att vi ska göra, och att vi hela tiden har läroplanen i fokus. Målformuleringarna utgår från de didaktiska frågorna

Steg 4: Utvärdering utifrån vårt utvärderingsmaterial
I utvärderingen beskriver vi inte vad vi gjort, vi analyserar på vilket sätt det vi gör påverkar barnens läroprocesser och välbefinnande i förskolan

Leave a Reply